vrijdag 25 november 2011

It giet oan!

Normalitir spelen wie foaral in it oaste, middn en sudn fan it lan, moar morgeafon rjeisen we af noar it uterste noardn fan it lan: om 21:30 betrjedn we it podium fan Frogrock in Hijum (dat ligt bofen Ljouwert).
 

Nâ oans spealt nog Kink, dus in top-afon is garaneart!

(Normaliter spelen wij vooral in het oosten, midden en zuiden van het land, maar morgenavond reizen we af naar het uiterste noorden van het land: om 21:30 betreden we het podium van Frogrock in Hijum (dat ligt boven Leeuwarden).

Na ons speelt nog Kink, dus een top-avond is gegarandeerd!)